โรงเรียนบ้านในกริม

หมู่ที่ 8 บ้านบ้านในกริม ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110 โทรศัพท์ : 077510751 โทรสาร : 077510751

ข้อมูลบุคคลากร

นางสาวกรรนิกา รวดเร็วผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : –
นางสาวยุพาภรณ์ รอดภัยครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
นางสาวจินตนา ยวงแก้วครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวพิมพิศา ศิลปสุวรรณครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวธัญชนก ชัยนนถีครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ
นางสาวนุชนาฏ อุ่นใจครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวสมฤทัย คุ้มเพชรครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสุธิตา ชนะครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
นางสาวอาภาภรณ์ โรยสุวรรณครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวสุมาลี ไชยพูลครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาวสุริย์ศรี ลาวิลัยครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสมหมาย กองเกลือนครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : –
นางสาวใยไหม คังฆะมณีครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาวกนกวรรณ โภคากรครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บทความล่าสุด